EUCPN European Crime Prevention Network - Home

Čo je EUCPN?

The European Crime Prevention Network (EUCPN) Európska sieť pre prevenciu kriminality bola založená 28.mája 2001 a potom obnovená  30 novembra 2009 Rozhodnutím Komisie.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:321:0044:
0046:SK:PDF

Zoznam  kontaktov

Sieť pozostáva z členov, ktorých  nominuje každý členský štát, ako sú národný zástupca,  jeho náhradník a ďalší experti prevencie kriminality vrátane praktikov a akademikov. Títo tvoria zoznam kontaktných miest pre sieť.

 

 

Vítajte na internetovej stránke EUCPN!

EUCPN – EU Crime Prevention Network- Európska sieť pre prevenciu kriminality bola založená v máji 2001 rozhodnutím Európskej komisie na podporu aktivít prevencie kriminality v štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola  zrušená a nahradená novým rozhodnutím Komisie 30. novembra 2009.

Táto internetová stránka EUCPN - Európskej siete pre prevenciu kriminality , ktorú pre ňu zabezpečuje  UK, predstavuje prácu EUCPN a poskytuje zdroj informácií o záležitostiach prevencie kriminality a o aktivitách, ktoré pomáhajú ako členom siete, tak aj ostatným pracovníkom prevencie pri hľadaní najlepších riešení  pre predchádzanie a znižovanie kriminality.

Všeobecné otázky o EUCPN zasielajte predsedovi rady , ktorým je eucpn@ibz.eu.

Okrem úvodnej stránky  a stránky  o nás  je ostatný obsah stránky len v anglickom jazyku. [ Avšak ďalšie informácie môžete nájsť na  internetovej adrese i, ii]